ייפוי כח מתמשך

על ידי 25 בנובמבר 2019מאמרים, נוטריון

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (להלן:"הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו – האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך. 

מינוי מספר מיופיי כוח
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן ואף מומלץ לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

פעולות הדורשות הסמכה בייפוי הכוח המתמשך
ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (לדוגמא: עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים.

אדם מיודע או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

כניסה לתוקף 

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף. 

שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ועל כן מתעורר הצורך בפעולת מיופה הכוח. 

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. למשל, על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי. אם הממנה לא יתייחס לכך מפורשות בייפוי הכוח המתמשך – ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

מידע נוסף

אדם עם מוגבלות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, זכאי להנגשה ולהתאמות הנדרשות לצורך קבלת המידע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות בעניינו.

ישנם הסדרים משפטים נוספים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, על פי בחירתו ורצונו: 

מינוי תומך בקבלת החלטות
מאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו, תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר. הסדר זה מהווה חלופה לאפוטרופסות.

מינוי אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס מתבצע במסגרת הליך בית משפט, והוא נועד לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו או לקבל החלטות לגביהם. בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאדם אם אין אמצעי אחר שיכול לסייע לו בכך, והוא יגביל את המינוי לאותם עניינים ולתקופה הנדרשים. למידע נוסף לגבי מינוי אפוטרופוס.

* המידע הנ"ל נלקח מהאתר השירותים והמידע הממשלתי במשרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי. 

אין במאמר דלעיל כדי להוות תחליף לייצוג ו/או קבלת ייעוץ מעו”ד המתמחה בדיני משפחה טרם נקיטת הליך משפטי.